Dajbych.net


Jaký je Microsoft Edge po 3 měsících od uvedení

, 6 minut čtení

Někdy před rokem začal Mi­crosoft pra­co­vat na novém proh­lížeči a čtvrt roku nazpět začal být dos­tupný pro veře­jnost. Zároveň se těšil velkého zájmu nov­inářů. Jaký Edge vlastně je? Čím se od ostat­ních proh­lížečů to­lik liší? Co od něj můžeme čekat a na co můžeme zapome­nout? Proč stále není oblíbený a co s tím Mi­crosoft hodlá udělat? Co způ­so­bilo to, že Edge ne­napl­nil očekávání to­lika uži­vatelů? Na tyto otázky jsem se snažil nalézt od­povědi.

Rychlý

Edge vy­chází z už tak dost rych­lého IE 11 a je to na něm znát. Umí toho více a má menší spotřebu sys­té­mových zdrojů. Spotřeba paměti je oproti IE čtvrti­nová. Ve srovnání s Chrome je o něco menší. Grafický výkon We­bGL či Can­vasu hodně závisí na grafické kartě. Pokud pod­poruje Di­rectX 11, v ničem není prob­lém. V opačném pří­padě ale proh­lížeč neumí vykres­lit pl­no­hod­not­nou scénu jinými prostředky hrubou výpočetní silou. V tom zase vyniká Chrome.

Bezpečný

Flash jde vyp­nout, SSL 3 už vyp­nuté je a ste­jně jako Chrome už ani ne­zo­brazuje výzvu, jestli se má zo­brazit dílčí ob­sah načí­taný přes nez­abezpečené připo­jení, když stránka po zabezpečeném připo­jení poskyt­nuta byla. Na rozdíl od ostat­ních proh­lížečů nepod­poruje do­plňky, takže je odolný vůči útočným kódům v nich ukrytých. Na druhou stranu je to na vrub použitel­nosti. Správce he­sel se syn­chro­nizuje napříč zařízeními. Na rozdíl od Chrome nepotře­buje vs­tupní heslo, pro­tože běží jen na Win­dows 10, kde je Bit­Locker a přihlášení není možné bez hesla.

Mobilní

Edge pod­s­toupil tisíce změn (skutečně nepře­háním), díky kterým se mo­bilní we­bové stránky pro­gramované pro iPhone zo­brazí i na Win­dows Mo­bile. Zatímco na desk­topu máte možnost si nain­stalo­vat jiný proh­lížeč a Edge tedy nemůže Win­dows ně­jak výrazně ublížit, na Win­dows Mobile není jiná možnost, než Edge, pro­tože IE Mo­bile už v něm neb­ude.

Nezkrotný

Jde Edge nas­tavo­vat skupinovými poli­tikami? Ano, jde, ale není toho moc, co by se dalo nas­tavit. Dokonce ne­jde ani zakázat Flash, což je po­dle mého soudu celkem zásadní věc. Jed­iná možnost, jak toho docílit, je nas­tavit IE 11 jako vý­chozí proh­lížeč a zakázat v něm Ac­tiveX. Mi­crosoft toho v Edge pro velké společnosti zatím moc nen­abízí, nicméně i ony pořád mo­hou dále použí­vat IE 11 i na Win­dows 10.

Nedodělaný

Edge byl uve­den s Win­dows 10 ve verzi 12. Po uži­va­tel­ské stránce zvlá­dal to, co In­ter­net Ex­plorer, až na Ochranu před sle­dováním a pod­poru Drag & drop. Možná, že si ještě vzpomenete na to­lik kri­ti­zo­vanou ab­senci do­plňků, ale ko­lik jich máte v IE nain­stalo­vaných a ko­lik z nich ovlivňuje proh­lížeč spíš poz­i­tivně, nežli neg­a­tivně? Ještě jsem nepotkal běžného uži­vatele, který by v IE ak­tivně pra­co­val s do­plňky. Takže jed­iné, co někomu může v Edge vážně chy­bět, je Drag & drop.

Ochrana před sle­dováním je velice užitečná funkce, kterou má IE už od své 8. verze. Použí­valo jí ale jen asi 11 % uži­vatelů, takže Edge je jen pro těch zbylých 89 %, kteří již měli tu od­vahu provést up­grade na Win­dows 10. Konzis­tenci funkcí ve Win­dows 10 opravdu nechápu. Proč při­dali raději do příka­zového řádku pod­poru vk­ládání ze schránky klávesovou zkratkou a rozhodli se v novém proh­lížeči neim­ple­men­to­vat Ochranu před sle­dováním? Neb­udu si dělat iluze o tom, že styly ve Wordu také používá jen asi 10 % uži­vatelů. Je to snad důvod k tomu, aby byly styly z Wordu ods­traněny?

Oblíbené položky by mohlo nahra­dit připínání ne­jčastěji navštěvo­vaných stránek. K přečtení by bylo fajn, kdyby byl Edge ap­likace ke čtení, což ale není, je to run­time pro we­bové ap­likace. His­to­rie mě neza­jímá, užitečnější by byla funkce Bingu, která by do­volo­vala vyh­ledávání omezit jen na navštívené stránky. A Stažené položky se hodí, jen když potře­buji zjis­tit, co se přestalo sta­ho­vat ve chvíli, kdy jsem zavřel okno proh­lížeče.

Negramotný

Můžete si vy­brat mezi Bingem, který ig­noruje českou kul­turu, nebo Googlem, který našep­tává an­glicky. O to skutečně nesto­jím. Když píšu výraz česky, chci našep­távání česky. To je snad samozře­jmé. Mezi posky­to­vateli vyh­ledávání z neznámého důvodu chybí Sez­nam. Zprávy v Úvodu se českým uži­vatelům ne­zo­brazují. Anonymní režim je přeložen jako In­Pri­vate. Asi tím myslí režim, který by sem měl použí­vat v soukromých bytech.

Editovatelný

V IE je do­pl­něk, který umožňuje odes­lat stránku do OneNotu a tam jí dál upravo­vat. Edge do­voluje vep­sat poznámky ke stránce přímo. Nevím, ko­lik lidí to používá. Já typ­icky potře­buji kus stránky zkopírovat bez toho, aby se k němu přilepila také in­for­mace o zdroji, pro­tože tu do­plní OneNote au­to­mat­icky a je v něm pak dvakrát. Edge vám ze stránky udělá obrázek. Ten se špatně přenáší. Schválně si zkuste na stol­ním počí­tači s 19“ mon­i­torem udělat poznámku, kterou si pak zo­brazíte na tele­fonu s 5“ dis­ple­jem. Mně je sym­patičtější text. Víte, má tu pě­knou vlast­nost, že se jeho čitel­nost nemění, přestože zmenšu­jete plochu, na kterém ho vykres­lu­jete. Na rozdíl od obrázku totiž snese zalam­ování. Zkrátka se vysází podle potřeby.

Sdílný

Edge má tlačítko na sdílení ste­jně jako před­chůdce IE 11 pro Moderní uži­va­tel­ské rozhraní. To rozhodně vítám, pro­tože žádný jiný proh­lížeč (který je úda­jně) pro Win­dows tuto funkci nemá. A ne­jedná se o žád­nou mal­ičkost, ale o zák­lad toho, jak se s Win­dows od jeho 8. verze pracuje. Je to jako nepod­porovat kopírování do Schránky a vk­ládání z ní. Jestli si výrobci ostat­ních proh­lížečů myslí, že budu na dotykovém dis­pleji s vir­tuální kláves­nicí řešit ně­jaké klávesové zkratky, ple­tou se.

Nedokonalý

Edge je po tech­nické stránce vynika­jící proh­lížeč, ale ne­dodělané uži­va­tel­ské rozhraní a nepří­tom­nost něk­terých funkcí ve srovnání s IE brání jeho využívání ke všem čin­nos­tem, ke kterým se dá používat IE. Mi­crosoft nemohl na uži­va­tel­ském rozhraní IE nic změnit, pro­tože to vždy bylo na úkor do­plňků, zave­dených bezpečnos­t­ních pos­tupů, nebo uži­va­tel­ských návyků. Tím ale Mi­crosoft nic nenu­tilo sle­dovat, jakým způ­sobem dnes uži­vatelé pracují s moderními proh­lížeči. Na uži­va­tel­ském rozhraní Edge se to hodně pro­jevilo.