Dajbych.net


Jak to chodí s aplikacemi na Marketplace

, 1 minuta čtení

Mar­ket­place pro Win­dows Phone a XBox 360 má svá pravidla. Něk­teré úkony tr­vají něko­lik hodin, než se pro­jeví ve všech zemích. Ses­tavil jsem proto di­a­gram, abyste počí­tali s tím, kdy nastá­vají procesy, které tr­vají delší dobu a kdy vám do­razí upo­zornění emailem. Z di­gramu napřík­lad vyčtete, že beta verze nelze ak­tu­al­i­zo­vat nebo které údaje o ap­likaci jdou měnit i později.

Windows 7

Pokud vaše ap­likace vyžaduje P/In­voke, musíte při nahrávání ap­likace požá­dat o výjimku a vy­pl­nit for­mulář Win­dows Phone 7 Tech­ni­cal Ex­cep­tion Re­quest Form. Ne­musíte vy­plňo­vat všechny kolonky, ale jen ty, je­jichž hod­noty znáte. Ap­likace pak prochází ještě dalším sch­val­o­vacím pro­ce­sem.

Co se prodlev týče, ne­jvíce je způ­sobuje to, že jsou Mar­ket­place v jed­notlivých zemích od­dělené. Chvíli proto trvá, než se změna pro­jeví na českém Mar­ket­place, ze kterého jde ap­likace stáh­nout. Email o schválení však do­razí ihned, což může v něk­terých pří­padech mást.

Pokud nahráváte hru, počíte­jte s tím, že pro něk­teré země je vyžadován tamní ek­vi­va­lent PEGI (Pan-Eu­ro­pean Game In­for­ma­tion). Pro většinu zemí je však toto hod­no­cení nepovinné. V něk­terých to ale zna­mená zvláštní sch­val­o­vací pro­ces.