Dajbych.net


Jak se účinně bránit zranitelnostem Flashe

, 1 minuta čtení

V těchto dnech vyšly na­jevo dvě zran­itel­nosti Adobe Flash Payeru, který je součástí In­ter­net Ex­ploreru. Jedna z nich je opravena a je k dis­pozici ak­tu­al­izace na Win­dows Up­date (3033408), pro tu druhou však bude oprava ho­tová až příští tý­den. Nebezpečný pro­gram využí­va­jící tuto veře­jně zná­mou zran­itel­nost se ale už teď šíří reklam­ními sys­témy. Proto je celkem rozumné Flash v proh­lížeči zakázat. Stačí zap­nout funkci Fil­tro­vání Ac­tiveX.

Flash

Zran­itel­nost proh­lížeče se pro­je­vuje tak, že pokud navštívíte we­bovou stránku útočníka, může převzít kon­trolu nad vaším počí­tačem. Tu může zneužít ke čtení všech vašich doku­mentů, může zaz­na­me­nat heslo třeba k in­ter­ne­tovému bankovnictví, nebo může váš počí­tač zapo­jit do hro­mad­ného útoku proti ob­chodní společnosti nebo vládě.

Zran­itel­nost dekó­dování obrázku nebo Flashe je obzvláště nebezpečná v tom, že je stránky přes reklamní sys­témy načí­tají z neznámých zdrojů. Útočník tedy může tímto způ­sobem zaú­točit ne z de­seti­tisíců nebo statisíců we­bových stránek, které může nic ne­tušící uži­va­tel dlouhodobě navštěvo­vat a po­važo­vat za důvěry­hodné.