Dajbych.net


Jak změnit poskytovatele vyhledávání v IE ve Win 10 build 10130

, 3 minuty čtení

In­ter­net Ex­plorer je celkem liberální proh­lížeč. Můžete si nas­tavit, jakého posky­tovatele vyh­ledávání chcete použí­vat. Ve Win­dows 10 In­sider Pre­view build 10130 je však chyba, která brání si posky­to­vatele vyh­ledávání změnit. Naštěstí je tu pořád možnost im­por­to­vat něko­lik hod­not do reg­istru a tím opět k vyh­ledávání použí­vat třeba Google nebo Sez­nam.

Sev­erní Amerika a zá­padní Evropa to pře­jde bez povšim­nutí, tam Bing pod­porovaný je. Ale u nás v zemích střední a ji­hový­chodní Evropy Bing pod­porovaný zkrátka není. Což o to, uži­va­tel­ské rozhraní lokal­i­zo­vané je, ale během jed­noho roku, kdy jsem k vyh­ledávání použí­val Bing, jsem narazil na desítky pří­padů, kdy bylo rych­le­jší zkusit Google nebo Sez­nam, než snažit se Bingu vysvětlit, co chci vlastně na­jít. Napřík­lad dotaz reg­istr win­dowsGoogle vs. Sez­nam vs. Bing.

Naštěstí je pořád možné tuto chybu obe­jít. Stačí při­dat patřičné záz­namy do reg­istru Win­dows a posky­to­vatele vyh­ledávání se v IE zase ob­jeví.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes] "DefaultScope"="{BDDB3402-EA02-4C2F-BEAE-D3ED25010CE0}" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{5F6BEDCF-25CA-42B6-8F9B-FEF3D52F43DB}] @="Seznam" "DisplayName"="Seznam" "FaviconURL"="http://www.seznam.cz/favicon.ico" "URL"="http://search.seznam.cz/?q={searchTerms}" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BDDB3402-EA02-4C2F-BEAE-D3ED25010CE0}] @="Google" "DisplayName"="Google" "FaviconURL"="http://www.google.com/favicon.ico" "SuggestionsURL"="http://clients5.google.com/complete/search?q={searchTerms}&hl=en&gl=ca&client=ie8&mw={ie:maxWidth}&sh={ie:sectionHeight}&rh={ie:rowHeight}&inputencoding={inputEncoding}&outputencoding={outputEncoding}" "ShowSearchSuggestions"=dword:00000001 "URL"="https://www.google.cz/search?q={searchTerms}"

Výše uve­dený kód stačí z této stránky zkopírovat do poznámkového bloku a sou­bor uložit s příponou reg. Poté je potřeba sou­bor otevřít a při­dat in­for­mace do reg­istru. Nakonec už jen restar­to­val In­ter­net Ex­plorer a voilà vý­chozí posky­to­val vyh­ledávání je Google. Pokud chcete nas­tavit místo něj raději Sez­nam, přide­jte do reg­istru tyto in­for­mace:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes] "DefaultScope"="{5F6BEDCF-25CA-42B6-8F9B-FEF3D52F43DB}" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{5F6BEDCF-25CA-42B6-8F9B-FEF3D52F43DB}] @="Seznam" "DisplayName"="Seznam" "URL"="http://search.seznam.cz/?q={searchTerms}" "FaviconURL"="http://www.seznam.cz/favicon.ico" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BDDB3402-EA02-4C2F-BEAE-D3ED25010CE0}] @="Google" "DisplayName"="Google" "FaviconURL"="http://www.google.com/favicon.ico" "SuggestionsURL"="http://clients5.google.com/complete/search?q={searchTerms}&hl=en&gl=ca&client=ie8&mw={ie:maxWidth}&sh={ie:sectionHeight}&rh={ie:rowHeight}&inputencoding={inputEncoding}&outputencoding={outputEncoding}" "ShowSearchSuggestions"=dword:00000001 "URL"="https://www.google.cz/search?q={searchTerms}"

Tato chyba bude opravena v dalším veře­jném zkušeb­ním ses­tavení Win­dows 10.