Dajbych.net


Internet Explorer v zajetí uživatelů

, 2 minuty čtení

Mi­crosoft je společnost sídlící při pobřeží Paci­fického oceánu. Je od­tamtud blíž do Soulu, než do Prahy. Prostředí v Evropě je různorodé a velmi odlišné od severoam­er­ického. Proto ná­pady, které se tam zdají být skvělé, v evrop­ských sou­vis­lostech už tak skvělé být nemusí. Win­dows se v současné době hodně mění a In­ter­net Ex­plorer s ním. Jestli chcete změny ovlivnit, máte něko­lik možností, jak to udělat. Mi­crosoft v poslední době začal ve velkém naslouchat i svým zákazníkům mimo ob­chodní společnosti.

UserVoice

User­Voice je služba, která dokáže spo­jo­vat kon­cové zákazníky a ob­chodní společnosti. Uži­vatelé tam píšou své ná­pady na zlepšení a hla­sují mezi se­bou o ty ne­jdůležitější.

Dev Platform

Slouží vývo­jářům we­bových stránek jako nástroj k poskyt­nutí zpětné vazby na HTML, CSS, JavaScript, výkon a nástroje pro vývo­jáře F12. wpdev.user­voice.com

Windows Feature Suggestions

Je pro kon­cové uži­vatele, kteří tak mo­hou vyjádřit své přání, aby Win­dows vy­padal trochu ji­nak, než vy­padá nyní. win­dows.user­voice.com

Connect

Mi­crosoft Con­nect je nástroj, kterým můžete nahlásit tech­nickou chybu jakéhoko­liv součásti Win­dows. Tato vazba je dvousečná. Plus je, že jde přímo vývo­jářům, mínus je, že musíte poskyt­nout přík­lad, na kterém se dá nahlášení chyba opako­vaně vyvolat. con­nect.mi­crosoft.com/ie

Twitter

Twit­ter je vlastně takový celosvě­tový chat.

#AskIE

Jed­nou za čas se se­jde na Twit­teru hodně lidí z IE týmu a baví se s vývo­jáři hashtagem AskIE. twit­ter.com/hash­tag/askie

@IEDevChat

Pokud nechcete čekat, můžete se stručně dotázat IE týmu rov­nou na IEDe­vChat. twit­ter.com/iede­vchat

status.modern.IE

Zo­brazuje současný názor IE týmu na tech­niky z HTML5, W3C, EC­MAscriptu a IETF. Co se im­ple­men­tuje teď, co později a o čem se zatím neu­važuje. Svůj ne­souh­las můžete dát na­jevo hlasováním. sta­tus.modern.ie

Windows Feedback

Ve Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view je ap­likace Win­dows Feed­back. Na­jdete ji přip­nutou v nabídce start. Slouží ke sdělení vašeho ná­zoru na další verzi Win­dows. Každý ná­zor musíte zařa­dit do správné kat­e­gorie a pod­kat­e­gorie. In­ter­net Ex­plorer má samostat­nou kat­e­gorii. Není to bezdůvodně. pre­view.win­dows.com