Dajbych.net


Internet Explorer je bezpečný prohlížeč

, 2 minuty čtení

Český in­ter­net a vysoké školy jsou plné mýtů a do­hadů o bezpečnosti we­bových proh­lížečů. Po­suňme se od polo­pravd k nezávis­lému výzkumu a podíve­jme se, jak si stojí proh­lížeče proti škodlivému soft­waru útočícím na společnost. NSS Labs nedávno zveře­jnil svou studii zaměře­nou na schop­nost proh­lížeče tyto útoky odrážet. Přestože dva ne­jlepší proh­lížeče dosahují podob­ných výsledků, je velký rozdíl v tom, v jaké fázi útoku jsou schopné škodlivý soft­ware zjis­tit.

Nezávislý test NSS Labs probíhal na 120 stro­jích po dobu 28 dnů. Zpráva byla vy­daná už v květnu 2013, ale zdarma pro veřejnost byla uvol­něna až půl rok poté.

Proh­lížeče a op­er­ační sys­témy mají tři fáze obrany proti škodlivému soft­waru staženému z in­ter­netu. První fáze (URL Rep­u­ta­tion) hod­notí bezpečnost soft­waru po­dle URL, na které se nachází. Druhá fáze (Ap­pli­ca­tion Rep­u­ta­tion) provádí hod­no­cení na zák­ladě ob­sahu staženého souboru. Třetí pak před­s­tavuje kon­trolu an­tivi­rovým pro­gramem. Tento test se však zaměřuje jen na první dvě fáze – schop­nost bloko­vat škodlivý soft­ware ještě před tím, než při­jde an­tivi­rový pro­gram na řadu. Jak na tom jed­notlivé proh­lížeče jsou?

SmartScreen

Výhoda blokování během první fáze spočívá v zablokování škodlivého soft­waru ještě před jeho stažením na osobní počí­tač. In­ter­net Ex­plorer zablokuje 83,17% mal­waru jen na zák­ladě jeho URL. Pro porovnání Sa­fari zablokuje jen 10,15%, Chrome 10,00% a Fire­fox 9,92%.

Další fáze obrany se jmenuje odlišně po­dle toho, o jaký proh­lížeč se jedná. V pří­padě In­ter­net Ex­ploreru jde o Ap­pli­ca­tion Rep­u­ta­tion – součást fil­tru SmartScreen. Zablokuje 99,76% útoků, které neod­halil URL Rep­u­ta­tion. Ek­vi­va­lentní funkci v Chrome před­s­tavuje Down­load Pro­tec­tion. Ten zablokuje 81,28% útoků, které neod­halil URL Rep­u­ta­tion.

Další za­jí­mavé srovnání nabízí účin­nost obrany v závis­losti na době od uvol­nění mal­waru. Zatímco In­ter­net Ex­plorer je ste­jně účinný v nulté hodině jako v prvním dnu, kdy je na hod­notě 98,14%, Chrome má v nul­tou hod­inu účin­nost 48,54%, která do prvního dne vzroste na hod­notu 72,02%.