Dajbych.net


Internet Explorer 11 je dostupný pro Windows 7

, 2 minuty čtení

Uži­vatelé Win­dows 7 můžou pře­jít na ne­jnovější In­ter­net Ex­plorer 11 a vylepšit si tak svůj operační sys­tém součástí Win­dows 8.1. Mi­crosoft totiž uvol­nil svojí ne­jnovější verzi proh­lížeče i pro tento sys­tém. Na Win­dows 7 se IE11 dostává měsíc po svém uve­dení ve Win­dows 8.1. Svým uži­vatelům přináší adap­tivní streamování videa. Příznivcům her zase určitě při­jde vhod pod­pora We­bGL. Jeho před­nost je také vysoká rychlost, která je o třet­inu vyšší, než u ostat­ních proh­lížečů.

Vy­dání pro Win­dows 7 je dos­tupné v 95 jazy­cích, takže je čeština samozře­jmě k dis­pozici. Za něko­lik týdnů se bude nová verze šířit přes Win­dows Up­date. Nechcete-li tak dlouho čekat, můžete si novou verzi stáh­nout z webu Win­dows.

Windows 7

Jak bývá poslední dobou zvykem, samotný in­stalá­tor je malý a celá ak­tu­al­izace se stahuje až v průběhu in­sta­lace. Ta probíhá rychle, pro­tože se zatím nes­tahují žádné ak­tu­al­izace. Na závěr je nutné restar­to­vat počí­tač, pro­tože je IE součást op­er­ačního sys­tému.

Windows 7

Díky tlaku reklam­ních agen­tur se musíme smířit s oknem, ve kterém máme možnost odškrt­nout zasílání žá­dosti Do Not Track. V před­chozí verzích proh­lížeče byla žá­dost zasílána au­to­mat­icky. Mi­crosoft však za to čelil velké krit­ice, která ho donu­tila tento di­a­log při­dat. Tato žá­dost je však jen jakýmsi přáním v podobě HTTP hlav­ičky poža­davku, která má uk­lid­nit uži­vatele. K zamezení sle­dování je v proh­lížeči funkce Ochrana před sle­dováním, do které si můžete stáh­nout fil­try.

Windows 7

Verze proh­lížeče je 11. Číslo re­vize 9600 oz­načuje RTM (re­lease to man­u­fac­turing). Ak­tu­al­izace zatím nebyla vy­dána žádná, proto je její verze také RTM. Přestože se ne­jedná o ak­tu­al­izaci, která by jen tak za­padla, je k dis­pozici i článek znalostní báze KB2841134.