Dajbych.net


Internet Explorer 10 se dvěma novými vykreslovacími režimy

, 1 minuta čtení

In­ter­net Ex­plorer 10 přináší pod­poru mnoha nových užitečných funkcí. Je však stále velké množství stránek, které nepouží­vají doc­type. Proh­lížeče je proto in­ter­pre­tují v quirks režimu. Pro­tože se však jedná o staré já­dro z IE5, není v něm možné použí­vat nové techniky HTML5. Proto IE10 nahrazuje starý quirks režim novým, který je o nové tech­niky do­pl­něn.

Poslední verze In­ter­net Ex­ploreru vždy při­nesly nový vykreslo­vací režim. Až na verzi sed­mou, která ukázala, že zásadní změny v zave­dených režimech ne­j­sou možné. Nový režim se zpravidla přizpů­sobuje nedávným stan­dardům a ob­sahuje nové funkce. Starý režim se zpravidla nemění, aby zůstala za­chována kom­pat­i­bilita se staršími stránkami. In­ter­net Ex­plorer 10 je výjimkou i pravi­dlem zároveň. Ob­sahuje čer­stvý vykreslo­vací režim s důk­lad­nější pod­porou CSS3 a HTML5. Zároveň také přináší nový vykreslo­vací režim, který bude vý­chozí pro stránky, které ne­mají doc­type. Jedná se o starý adap­tivní režim do­pl­něný o nové funkce jako <can­vas>, <au­dio>, a <video>.

IE
IE

Pokud jsou vaše stánky dělány s úmyslem shodit režim proh­lížeče do quirks módu, nain­stalu­jte si In­ter­net Ex­plorer 10 Plat­form Pre­view 4 a zkon­trolu­jte, jestli se v novém quirks módu vykres­lují stále ste­jně. Pokud se vyskytne prob­lém, můžete snadno přep­nout režim proh­lížeče zpět do časů IE5 přidáním:

<meta http-equiv="X-UA-Com­pat­i­ble" con­tent="IE=5">

Ne­dostatky v novém quirks módu můžete pří­padně nahlásit přímo vývo­jářům Inter­net Exploreru na Mi­crosoft Con­nect.