Dajbych.net


Internet Explorer 10 pro Windows 7

, 3 minuty čtení

Od úterka je k dis­pozici In­ter­net Ex­plorer 10 také pro uži­vatele Win­dows 7. Na Win­dows Up­date se ob­jeví ne­jprve těm, kteří si nain­stalo­vali IE10 Re­lease Pre­view, pos­tupně se ale bude rozšiřo­vat mezi všechny uži­vatele Win­dows 7 (až na ty, kterým správci nain­stalo­vali IE10 Blocker Toolkit). Desátá verze proh­lížeče přináší výz­namná vylepšení v mnoha oblastech – we­bových stan­dardů, výkonu, bezpečnosti, ochrany před sle­dováním a spoleh­livosti.

In­sta­lace IE10 na Win­dows 7 vyžaduje pří­tom­nost ak­tu­al­izace KB2670838. Je nazý­vaná Plat­form Update a pokud si dobře vzpomínám, podob­nou ak­tu­al­izaci vyžadoval i IE9. In­ter­net Ex­plorer je nedíl­nou součástí op­er­ačního sys­tému. Vykres­luje na GPU a využívá k tomu Di­rectX. Plat­form Up­date toto rozhraní ak­tu­al­izuje spolu s přidruženými kom­po­nen­tami a kodeky, jed­ním z nich je napřík­lad H.264.

Zlepšení, která přis­pí­vají k rych­le­jšímu vykreslování, menšímu vytížení hard­waru a tím k delší vý­drži ba­terie přenos­ného zařízení, se neodehrá­vají jen na poli vykreslování. Obrovskou op­ti­mal­izací prošel i javascrip­tový en­gine, který je v současné době su­verénně ne­jrych­le­jší, po­važu­jeme-li Sun­Spi­der test jako něco průkazného. Rychlost načítání stránky totiž ste­jně závisí přede­vším umu vývo­jáře. Ko­lik milisekund běžel Sun­Spuder verze 0.9.1 na počí­tači s CPU In­ter Core i7 s tak­tem 2,67 GHz a 64bitovým op­er­ačním sys­témem s 6 GB RAM zná­zorňuje tento graf. Ve­likost od­chylky je zná­zorněna světle­jším od­stínem.

Dalším za­jí­mavým srovnáním je schop­nost proh­lížeče au­to­mat­icky vyhrát hru Hledání min, přičemž se postup ve hře průběžně vykres­luje. Stroj je ste­jný jako v předešlém pří­padě a všechny ap­likace běžící na pozadí jsem tak­též ukončil. Fire­fox 19 byl z testu vyřazen, pro­tože ne­dokázal stánku správně načíst. Graf zná­zorňuje dobu řešení hry v sekundách. Je za­jí­mavé, že zatímco IE10 Plat­form Pre­view dosáhl času 2,2 s, IE10 RTM se zlepšil na 1 s.

Testy z dílen Mi­crosoftu se ob­vykle velmi liší od těch ostat­ních, které se zaměřují jen na konkrétní oblast. Větši­nou zběsile vykres­lují, načí­tají velké soubory, použí­vají Xml­Htt­pRe­quest, upravují DOM – zkrátka to, co dělá běžná stránka, pokud napřík­lad načítá ko­men­táře pod článkem až ve chvíli, kdy naskrolujete pod článek.

Pokud máte nadu­paný počí­tač a výkon­nos­tní vylepšení nepo­važu­jete za příliš důležité, za­jisté do­ceníte in­te­grovanou kon­trolu pravopisu. Je do In­ter­net Ex­ploreru pře­ne­sena z Mi­crosoft Of­fice. Slovo, které není ve slovníku, se podtrhne čer­veně. Ve Win­dows 8 slouží ke změně jazyka kon­troly klávesová zkratka Win + mez­erník, což je sys­té­mové funkce. Ve Win­dows 7 se jazyk mění přes místní nabídku v proh­lížeči.

Windows 7

Pro vývo­jáře je pod­s­tatné, že IE10 přináší pod­poru pro 29 (po­dle jiných zdrojů přes 30 – těžko určit, co se dá po­važo­vat za samostatnou normu) nových stan­dardů. Je­jich stručný přeh­led na­jdete v mém samostat­ném článku. Ob­sáh­le­jší přeh­led pak naleznete v IE10 Guide for De­vel­op­ers.

Ob­vykle se tyto řádky uvádí, když vyjde ak­tu­al­izace ně­jaké hry, ale vzh­le­dem k tomu, že In­ter­net Ex­plorer vykres­luje přes Di­rectX, si to nemohu od­pustit. Zkon­trolu­jte si, že máte nain­stalo­vané ne­jnovější WHQL ovladače k vaší grafické kartě. Sta­ho­vat můžete z webu NVIDIA re­spek­tive AMD.

Článek jsem nap­sal pro Tech­Net Blog CZ/SK.