Dajbych.net


Informace k Windows 8 RTM zkušební verzi

, 3 minuty čtení

Mi­crosoft dokončil vývoj op­er­ačního sys­tému Win­dows 8 a Win­dows Serveru 2012. 90 denní zkušební verzi edice En­ter­prise, která je dos­tupná do 15. srpna 2013 a nelze jí převést na pl­no­hod­not­nou verzi. Po ní je vždy zapotřebí čistá in­sta­lace. Vyžaduje ale­spoň 20 GB disk. Pro vyzk­oušení stačí ro­zlišení 1024x768, pro vývoj však 1366x768, aby fun­go­valo připínání ap­likací. Česká verze k dis­pozici není.

Klíčové fun­kce Win­dows 8 En­ter­prise jsou Win­dows To Go, což je plně spravo­vatelný Win­dows 8 na USB úložišti. Je odezvou na ten­denci zaměst­nanců nosit si na pra­coviště vlastní stroje. Di­rect Ac­cess umožňuje připo­jit se vzdáleným uži­vatelům do pod­nikové sítě bez nut­nosti kon­fig­urovat od­děle­nou VPN. Umí také za­jis­tit, že se vzdálený počí­tač připojí jen pokud má nain­stalovány ne­jnovější bezpečnos­tní ak­tu­al­izace. Branch­Cache řeší prob­lém s po­ma­lou linkou v rámci WAN. Klient má u sebe skry­tou paměť a nes­tahuje opako­vaně ty samé soubory. V kom­bi­naci s Win­dows Serverem 2012 přináší účin­nější využití linky. Ap­pLocker zavádí pravidla pro ap­likace, které uži­vatelé mo­hou či nemo­hou spouštět. Vylepšení v rámci Re­moteFX a Vir­tual De­vice In­ter­face do­voluje při používání vzdálené plochy využít grafickou hard­warovou akcel­eraci serveru, USB zařízení a dotykové per­iferie.

Jaké jsou edice?

Win­dows 8 pro spotřebitele.

Jak upgraduji z CP či RP na RTM?

Up­grade není možný, je potřeba provést čis­tou in­sta­laci. Po je­jím prove­dení bude na sys­té­movém disku adresář Win­dows.old s daty ze starého sys­tému.

Jak si můžu vyzkoušet RTM?

Stačí stáh­nout a nain­stalo­vat sys­tém a do 10 dnů ho ak­tivo­vat.

Jak vytvořím instalační Flash Drive či DVD?

Slouží k tomu nástroj Win­dows 7 USB/DVD down­load tool. Jeho průvodce má 4 kroky. V prvním kroku si vy­berete ISO obraz, ve druhém, jestli chcete DVD či Flash Drive, ve třetím jeden konkrétní vy­berete a ve čtvrtém se provádí kopírování.

Jak Windows 8 nainstaluji?

Pokud chcete nahra­dit stá­va­jící op­er­ační sys­tém, ne­musíte vytvářet nový diskový od­díl. Pokud OS ještě in­stalo­vaný nemáte, nebo chcete in­stalo­vat na jiný diskový od­díl, než je ten, na kterém vám běží stá­va­jící OS, musíte na­boo­to­vat do WinPE z in­sta­lačního mé­dia.

Jde Windows 8 nasadit vzdáleně?

Ano, jde nasa­dit vzdáleně, napřík­lad po­mocí Mi­crosoft De­ploy­ment Toolkit.

Jak smažu adresář Windows.old?

Nástro­jem Vyčištění disku. Po­drobný návod.

Potřebuji produktový klíč?

Není zapotřebí, ale do 10 dnů je potřeba sys­tém ak­tivo­vat. Možnost ak­tivo­vat sys­tém skončí 15. srpna 2013.

Kam zmizelo tlačítko Start? Ztratilo se?

Tlačítko Start bylo nahrazeno Star­to­vací obra­zovkou. Avšak užitečná nabídka se vším potřeb­ným se zo­brazí, pokud kliknete sekundárním tlačítkem myši do levého dol­ního rohu, nebo stisknete klávesovou zkratku Win+X.

Kde najdu informace o…

nasazení Win­dows 8? Na Tech­Netu.

dalších věcech? Na Tech­Net blogu, Tech­Net fórech a v Tech­Net zpravo­daji.