Dajbych.net


IE10 Release Preview pro Windows 7 bude v polovině listopadu

, 2 minuty čtení

Zatímco In­ter­net Ex­plorer 10 je ve Win­dows 8 prak­ticky pořád (pre­view verze OS ob­sa­ho­valy vždy pre­view verzi IE) poslední pre­view IE10 pro Win­dows 7 vyšla před 14 měsíci. Od té doby vy­cházely pre­view verze jen pro Win­dows 8. Za měsíc však konečně vyjde další pre­view verze pro Win­dows 7. Po sběru a zapra­cování pod­nětů od uži­vatelů bude násle­dovat vy­dání finální verze.

Novinek v In­ter­net Ex­ploreru 10 je skutečně mnoho. Ne­jvětší dopad má asi nový HTML5 Quirks režim, který se stává vý­chozím režimem kom­pat­i­bil­ního zo­brazení. CSS gra­di­enty, an­i­mace, pře­chody a trans­for­mace ste­jně jako In­dexedDB, lig­atury písma a me­todu re­ques­tAn­i­ma­tion­Frame je možné použít i bez pre­fixu ms-, pro­tože se jedná o sta­bilní speci­fikace im­ple­men­to­vané v ale­spoň dvou proh­lížečích jiných než IE10. S pre­fixem ms- je možné použít CSS flex­i­ble box lay­out, grid lay­out, re­gions a device adap­ta­tion.

In­ter­net Ex­plorer 10 doz­nal obrovského nárůstu výkonu ve vykreslování a vykonávání EC­MAScriptu. Do bytekódu se přek­lá­dají jen ty části zdro­jového kódu, které se budou vykoná­vat (pro­jekt JS­Me­ter z Mi­crosoft Re­search). Překladač nyní pod­poruje in­strukce pro­ce­sorů ar­chitek­tury x64 a ARM. Výpočty s čísly s po­hy­blivou řá­dovou čárkou jsou mno­hem rych­le­jší. Přístup k vlast­nos­tem ob­jektů je daleko svižnější díky tomu, že si překladač dělá před­s­tavu o vlast­nos­tech ob­jektu. Znovupoužití paměti probíhá na pozadí, což je do­bré ze­jména pro hry. Ty větši­nou vytvářejí velké množství ob­jektů každý vykreslo­vací cyk­lus a ne­do­jde k zatuh­nutí (v řádu milisekund) když je potřeba staré ob­jekty z paměti od­s­tranit, aby uvol­nili místo novým.

Finální verze In­ter­net Ex­ploreru 10, které se nachází ve finální verzi Win­dows 8, by tak snad mohla být do konce to­hoto roku dos­tupná i pro Win­dows 7.