Dajbych.net


IE ve Windows Phone 8.1 má nový User-Agent řetězec

, 1 minuta čtení

Všechny weby zatím ne­j­sou re­sponzivní a mnoho z nich má ještě dvě verze. Jednu pro stolní počí­tače, druhou pro přenosná zařízení. Algoritmy, které za­jišťují, že se na tele­fonu zo­brazí ta verze pro přenosná zařízení, ob­sahují chyby. IE proto nezbývá nic jiného, než se těm chy­bám přizpů­so­bit. Ne­jde to ale ji­nak, než změnit tvář a před­stírat jiný proh­lížeč. Uži­vatelé pocítí změnu k lepšímu, zatímco ne­jh­l­a­sitěji bu­dou protesto­vat ti vývo­jáři, kteří svou ig­no­rací IE celou si­tuaci způ­so­bili.

Je to téměř rok, co vyšel In­ter­net Ex­plorer 11 jako součást Win­dows 8.1 a ak­tu­al­izace pro Win­dows 7. Jedna z mno­hých změn, které ob­sahuje, je nová podoba User-Agent řetězce (jedná se o HTTP hlav­ičku, kterou proh­lížeč posílá serveru s každým poža­davkem). Pro­tože je mnoho javascrip­tového kódu nap­sáno prostě špatně a tím účelně omezuje uži­vatele IE, nezbývá nic jiného, než před­stírat jiný proh­lížeč. In­ter­net Ex­plorer už tak ani na Win­dows Phone nemá iden­ti­fiká­tor MSIE.

HTTP

User-Agent řetězec In­ter­net Ex­ploreru na Win­dows Phone tedy vy­padá takto:

Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 720) like Gecko

Zatímco na desk­topu změna pomohla zpřís­tup­nit moderní fun­kce stránek, které bý­valy pro IE záměrně zabloko­vané, na tele­fonu má ještě je­den výz­namný dopad. Samočinné přes­měrování na verzi webu pro přenosná zařízení bude pro Win­dows Phone účin­nější.