Dajbych.net


IE se skutečně rozdělí, ale jinak, než tvrdí novináři

, 2 minuty čtení

Když po­zoru­jete předávání in­for­mace, je zábavné sle­dovat, jak se in­for­mace zkres­lují, až z toho vznikne něco, co s tou původní nemá nic společného. Mary Jo Fo­ley, která by­dlí v Red­mondu a má tak k in­for­ma­cím blízko, přišla na ZD­Netu s tím, že Mi­crosoft vydá jiný we­bový proh­lížeč. In­for­maci převzal Ne­owin, Win­Beta, Ven­ture­Beat, The Verge, Lupa a další. Nic nového ale nevyšlo na­jevo. Tyto infor­mace byly dos­tupné už před měsícem a půl. Po­jďme si připome­nout, co fak­ticky o IE 12 víme už teď.

Přepracované uživatelské rozhraní

To, že Microsoft pracuje na další verzi IE, platí vždy. Když se jedna verze dokončí, začne se s prací na další. IE 12 má zře­jmě kó­dové jméno Spar­tan. Ob­vykle se takové zprávy vyk­lá­dají tak, že se na něčem pracuje. Jenže v době, kdy se spekulo­valo o kó­dovém jménu, byl IE 11 venku už rok a na další verzi se tedy pra­co­valo už hodně dlouhou dobu. Důležitější je, na čem se vlastně pracuje. Pokud jste sle­dovali můj Twit­ter, věděli jste, že IE 12 má mít přepra­co­vané uži­va­tel­ské rozhraní dva měsíce před tím, než se toho dovtípil Win­Beta.

Přiškrcený kompatibilní režim

In­ter­net Ex­plorer má široké možnosti em­u­lace starších verzí. Jak proh­lížeče, tak i stan­dardů. Dá se přepí­nat jed­nak mezi Stan­dards / Al­most Stan­dards / Quirks a nezávisle na tom mezi Edge / IE 10 / IE 9 / IE 8 / IE 7 / IE 5. Au­tor we­bové stránky má tu moc přikázat IE, aby emulo­val jeho starší verzi. No jo, jenže pak se nesmí di­vit, že mu v IE ne­fun­gují věci, které v jiných proh­lížečích fun­gují. Těch se totiž em­u­lace staršího režimu IE netýká. Tak se Mi­crosoft rozhodl to změnit a právo emulo­vat starší verzi au­torům we­bových stránek odňal. Právo ponechá pouze kon­covým uži­vatelům a těm, kteří znají AD a En­ter­prise Mode.

Nový vykreslovací režim

Každá verze IE při­nesla také nový vykreslo­vací režim. IE 12 to udělá na­posledy. Nový vykreslo­vací režim Edge (což je vždy oz­načení pro ne­jnovější vykreslo­vací režim) bude vynu­cený. Jako web de­signer se nemůžete spoleh­nout na to, že se vaše stránky vykreslí v kom­pat­i­bil­ním režimu. To jen když děláte ERP nebo in­tranety. Nic se ale neděje, staré stránky budou fun­go­vat stále, pokud byly od­laděny pro We­bKit.

To je ten čer­stvý poh­led na věc, nový abstrak­tní proh­lížeč, je­hož pod­s­tata je povrch­nímu vnímání in­for­mací ukryta.