Dajbych.net


IE 11.0.16 – 40 oprav

, ani minuta čtení

Na Win­dows Up­date je k dis­pozici únorová ak­tu­al­izace In­ter­net Ex­ploreru 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Opravuje 40 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. SSL 3.0, které už není bezpečné, se pro servery s omezeným přís­tu­pem vypíná. Za 2 měsíce se tak stane pro všechny zóny. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru 16.0.0.305. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS15-009 a APSB15-04.