Dajbych.net


Edge bude dostupný i pro iOS a Android

, 2 minuty čtení

We­bový proh­lížeč Mi­crosoft Edge se rozšíří z Win­dows na další op­er­ační sys­témy – iOS od Ap­plu a An­droid od Googlu. Od ukončení vývoje Win­dows Mo­bile totiž Edge nedá­val smysl ani na PC, pro­tože chy­běla syn­chro­nizace záložek, oblíbených položek a he­sel s mo­bil­ním tele­fonem. Mi­crosoft proto rozšiřuje uži­va­tel­skou pod­poru na ostatní mo­bilní op­er­ační sys­témy. Edge je na nich čistě jen věcí uži­va­tel­ského rozhraní, ne­jedná se o port Edge­HTML a Di­rectX.

Windows

Edge na Win­dows má vykreslo­vací já­dro Edge­HTML, která je pro svou hard­warovou akcel­eraci závislé na Di­rectX. User-Agent řetězec má na svém konci uve­deno Edge:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.15063

iOS

Na App­S­tore není možné nahrát ap­likace, které by in­ter­pre­to­vali JavaScript. Není proto možné na iOS por­to­vat jakýkoli we­bový proh­lížeč. Ste­jné omezení platí i pro uni­verzální ap­likace na Win­dows. Edge proto ste­jně jako Chrome využívá ovlá­dací prvek WK­We­b­View. Na iOS tedy Edge používá port We­bK­itu. Bezpečnos­tní ak­tu­al­izace to­hoto proh­lížeče vy­dává Ap­ple v rámci ak­tu­al­izací iOS. User-Agent řetězec na konci uve­deno Ed­giOS:

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 Safari/603.2.4 EdgiOS/41.1.35.1

Android

Google je otevřenější a Aplay Store nemá taková omezení, takže je možné, aby ap­likace ob­sa­ho­vala vlastní já­dro we­bového proh­lížeče. Mi­crosoft Edge pro An­droid využívá vlastní fork Blinku (což je fork We­bK­itu) z pro­jektu Chromium. User-Agent řetězec má na konci uve­deno EdgA:

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel XL Build/OPP3.170518.006) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/41.1.35.1

Získe­jte přístup k Mi­crosoft Edge Pre­view pro iOS a An­droid.