Dajbych.net


Dneškem končí rozšířená podpora Windows Vista

, 9 minut čtení

Win­dows Vista je op­er­ační sys­tém, který si důvěru kon­cových uži­vatelů příliš nezískal. Win­dows Vista však od­s­tar­to­val zásadní změny k lepšímu. Tech­nolo­gie, které byly součástí vývoje Win­dows Vista, jsou dnes zák­ladní stavební ka­meny, bez kterých by vývoj pro plat­formu Win­dows nebyl tím, čím je dnes.

Během vývoje Win­dows Vista (kó­dové jméno Longhorn), se před­s­tavo­valy jeho tři stavební pilíře – Win­dows Pre­sen­ta­tion Foun­da­tion (kó­dové jméno Avalon), Win­dows Com­mu­ni­ca­tion Foun­da­tion (kó­dové jméno Indigo) a Win­dows Work­flow Foun­da­tion (kó­dové jméno Work­flow), všechny jako součást .NET Frame­worku.

Windows Presentation Foundation

Win­dows Pre­sen­ta­tion Foun­da­tion (WPF) je nás­tupce grafické kni­hovny GDI+, která má na starosti vykreslování uži­va­tel­ského rozhraní. Na rozdíl od ní využívá k výpočtům hlavně GPU, k če­muž využívá Di­rectX. Grafické rozhraní se popisuje deklar­a­tivním jazykem XAML, což přináší možnost vyví­jet grafické rozhraní ap­likace nezávisle na její funkčnosti (pokud používáte návrhový vzor MVVM). Na rozdíl od HTML však tento jazyk není in­ter­pre­tován, ale kom­pilován. Jeho součástí byl i Sil­verlight, dříve známý jako WPF/E, později však Mi­crosoft upřed­nos­t­nil We­bGL. XAML se použí­val pro vývoj na Win­dows Phone i Win­dows Run­time, dnes se využívá v Uni­ver­sal Win­dows Plat­form a něk­teré jeho části na­jdeme dokonce i v HTML5. Vzorem pro CSS Grid Lay­out je XAML Grid.

DirectX 10

Di­rectX 10 je velký up­date Di­rectX API. Zahr­nuje Shader Model 4, změny ve zpra­cování zvuku a je přizpů­soben novému po­jetí ovladačů. Xbox 360 ob­sahoval speci­fická rozšíření Di­rectX 9, které se později staly součástí Di­rectX 10.

Ztrátové komprese JPEG XR

Ne­jprve Win­dows Me­dia Photo, později HD Photo a dnes JPEG XR (Joint Pho­to­graphic Ex­perts Group – Ex­tended Range) je obrázkový ztrá­tový kom­presní for­mát. Pod­poruje i bez­ztrá­tovou kom­presi, průh­led­nost (α kanál) a 48bitovou barev­nou hloubku (v pří­padě RGB). Dosahuje znatelně lepších výsledků kom­p­rese než JPEG. Dnes je stan­dardi­zován jako ISO/IEC 29199-2:2010 a používá se v XPS (open eX­ten­si­ble markup lan­guage Pa­per Spaci­fi­ca­tion).

Vizualizace obsahu adresáře, živé náhledy souborů

Až do Win­dows XP se ikona souboru vždy od­vo­zo­vala od jeho přípony. Od Win­dows Vista je ikona náh­led do souboru – napřík­lad v pří­padě obrázku vidíte jeho miniaturu. Tato myšlenka se stala zák­la­dem moderního uži­va­tel­ského rozhraní Win­dows Phone a změnila po­jetí nabídky Start z hi­er­ar­chie vý­su­vných nabídek (Win­dows 95) na skupinu živých dlaždic (Win­dows 10).

Windows Communication Foundation

Win­dows Com­mu­ni­ca­tion Foun­da­tion (WCF) je sada kni­hoven, které do­volují vytvářet ap­likace jako serverové služby a tenké klienty. Tím, že přibyla pod­pora pro RSS a JSON, bylo možné vytvářit jedn­oduchý end­point pro Xml­Htt­pRe­questASP.NET, čímž se rozšířily možnosti we­bových služeb postavených na plat­formě .NET.

Windows Workflow Foundation

Win­dows Work­flow Foun­da­tion je popis kroků pop­saný v jazyce XAML, po kterých pos­tupuje pro­ces. Pokud po vytvoření nového tý­mového pro­jektu nevíte, k čemu jsou do­bré XAML soubory ve složce Build­Pro­cessTem­plates, pak vězte, že se jedná o work­flow au­to­mat­ického buildu v Team Foun­da­tion Ser­vices.

Ostatní vylepšení v systému

Windows Preinstallation Environment

Win­dows Pre­in­stal­la­tion En­vi­ron­ment, zkrá­ceně WinPE, je verze Win­dows, kterou spustíte z DVD. Pravda, v dnešních dobách spíše z flash paměti. WinPE 2.0 je založený na ste­jném jádře jako Win­dows Vista a ob­sahuje oproti svým před­chůd­cům mnoho nových vlast­ností. Jde ze­jména o pod­poru 64bitového sys­tému a tech­nologii Plug & Play.

Instalace z bitové kopie disku

Rych­le­jší in­sta­laci Win­dows Vista za­jišťo­valo pře­sou­vání bitové kopie předin­stalo­vaného sys­tému na konkrétní stroj. Bylo to o hodně rych­le­jší než in­sta­lace op­er­ačního sys­tému kopírováním jed­notlivých sou­borů.

Windows Update není závislý na ActiveX

Naprostá většina bezpečnos­t­ních hrozeb In­ter­net Ex­ploreru (IE) spočí­vala ve zneužití rozhraní Ac­tiveX. Mi­crosoft si však nemohl do­volit urych­leně ho ze sys­tému ode­brat, pro­tože to mělo dvě zásadní překážky. Jed­nak se bez něj neobešel Win­dows Up­date a jed­nak ho ho­jně využí­valy banky v Jižní Ko­reji. Win­dows Up­date se převedl na sys­té­movou službu, která už není na IE závislá. To umožňuje mimo jiné i sta­hování ak­tu­al­izací na pozadí.

Větší odolnost jádra OS vůči chybám ovladačů zařízení

Naprostá většina pádů op­er­ačního sys­tému Win­dows XP způ­sobo­valy chyby v ovladačích, ze­jména grafických karet. Mi­crosoft proto razantně zpřís­nil pravidla. Do sys­tému se mohly in­stalovat jen ovladače, které prošly testem kval­ity. Win­dows Up­date také začal nabízet i nové verze ovladačů.

Defragmentace na pozadí

Pevný disk, ne­jvětší brzda počí­tače, vyžaduje patřič­nou péči, aby brzdil počí­tač co možná ne­jméně. Soubory ne­j­sou uloženy v celku, ale po částech, aby se zrychlilo je­jich zapisování. Pokud má však sou­bor mnoho částí (frag­mentů), je naopak po­malé jeho čtení. Proto bylo čas od času do­bré všechny soubory zcelit (de­frag­men­to­vat). Ve Win­dows Vista na to už nebylo nutné myslet, de­frag­men­tace probíhala na pozadí.

Oprávnění v systému

Win­dows XP byl navržen tak, že se vešk­eré zásahy do sys­tému provádějí přes účet správce počí­tače, zatímco běžný účet je pro denní užívání. Přestože se mezi účty přepíná poměrně snadno (po­mocí klávesové zkratky Win+L), je přeci jenom po­hodl­nější běžně použí­vat účet správce. Sys­tém na to však nebyl připraven a takovéto užívání s se­bou neslo bezpečnos­tní riziko. Win­dows Vista proto přinesl řízení uži­va­tel­ských účtů (UAC), kde se ad­min­istrá­torská práva přidělují ap­likaci na vyžádání.

BitLocker Drive Encryption

Bit­Locker je nástroj, který šifruje jed­notlivé sek­tory disku al­gorit­mem AES v režimu CBC 128bitovým nebo 256bitovým klíčem. Režimů je poměrně hodně, ne­jza­jí­mavější je asi možnost uložení klíče do čipu na zák­ladní de­sce, která jej vydá zavaděči jen v pří­padě, kdy ne­došlo ke změně v nas­tavení boo­tování.

Windows Defender a obousměrný firewall

Win­dows Vista ob­sa­ho­val, na rozdíl od Win­dows XP, obous­měrný fire­wall už od začátku. V době Win­dows XP se ještě to­lik nepřed­pok­lá­dalo, že si uži­va­tel bude in­stalo­vat pro­gramy, o kterých neví, co dělají. Jed­ním z pro­gramů, který měl na starosti hlí­dat ty ostatní, byl Gi­ant An­ti­Spy­ware. Později se stal součástí Mi­crosoftu a s názvem Win­dows De­fender byl in­te­grován do Win­dows Vista. Dnes se vyvíjí v Mi­crosoft’s Is­rael Re­search and De­vel­op­ment Cen­ter, které má asi 600 zaměst­nanců.

Windows PowerShell

Kon­cem roku 2002 začal Mi­crosoft pra­co­vat na Pow­er­Shellu, tenkrát ještě pod kó­dovým názvem Monad. Pro­tože je postaven na plat­formě .NET, jeho pipe­line je ob­jek­tová. Na rozdíl od ostat­ních shellů v něm tedy není nutné zpra­cová­vat text na data, pro­tože struk­turu pro data posky­tuje sám je­jich nosič – ob­jekt.

Internet Explorer 7

In­ter­net Ex­plorer 7 ob­sa­ho­val hlavně opravu chyb v ap­likování CSS, aby se tak důs­to­jně zařadil po bok IE6, který měl ve své době mezi ostat­ními proh­lížeči ne­jlepší pod­poru CSS. Sedmé verzi se ne­dostalo takového uznání, jaké si zaslouží. Něk­teří vývo­jáři totiž místo con­di­tional com­ments použí­vali CSS hacky, ač bylo zcela zře­jmé, že za stálost in­tepre­tace nez­doku­men­to­vaných a ne­s­tan­dardi­zo­vaných částí kódu nikdo neručí. Je s po­di­vem, že i dnes něk­teří lidé přisuzují vinu IE7, přestože pro­gramá­tor používáním CSS hacků vě­domě vytvářel stránky tak, že nemohl garan­to­vat je­jich kom­pat­i­bil­itu s novějšími verzemi IE. Přitom není všeobecně známé, že hlavní prob­lém jde snadno vyřešit přep­nutím proh­lížeče do režimu box modelu In­ter­net Ex­ploreru (box-siz­ing: bor­der-box). Díky tomuto ne­dorozumění, které způ­so­bilo kon­sor­cium W3, musela mít každá nová verze IE nový vykreslo­vací režim.

Veřejné testování

Mi­crosoft po­jal vývoj Win­dows Vista velice otevřeně. Verzi Beta 2 si stáhlo přes pět mil­ionů lidí. Hodně nov­inářů a blogerů psalo o svých zkušenos­tech. Sys­tém samozře­jmě nebyl sta­bilní a nedal se použí­vat ke kaž­do­denní práci, což je pro sys­tém, který není v konečné fázi vývoje, zcela nor­mální. To ale způ­so­bilo, že sys­tém měl špat­nou pověst ještě před tím, než se dostal na trh.

Tyto zkušenosti se pro­jevily ve vývoji Win­dows 7 s kó­dovým jménem Black­bomb, později Vi­enna. Nové součásti se do sys­tému slučo­valy až ve chvíli, kdy byly od­laděny, aby neroz­bily hlavní vývo­jovou větev. RC verze byla od­laděná na­to­lik, že šla použí­vat ke kaž­do­denní práci bok po boku s Vi­sual Studiem 2010 Beta 1.

Ještě razant­nější změna nastala s nás­tu­pem Win­dows 10. Nová verze op­er­ačního sys­tému se in­staluje uži­vatelům pos­tupně, po­dle toho, v jakém se nacházejí okruhu. Uži­va­tel si sám zvolí okruh, ve kterém se chce nacházet, po­dle toho, jak si přeje vyvážit sta­bil­itu sys­tému, dobu jeho pod­pory a cenu. Jed­notlivé okruhy jsou In­sider Fast, In­sider Slow, In­sider Re­lease Pre­view, Cur­rent Branch, Cur­rent Branch for Busi­ness a Long Term Ser­vic­ing Branch.