Dajbych.net


Co přináší Internet Explorer 11

, 4 minuty čtení

Po roce přináší In­ter­net Ex­plorer opět mnohá vylepšení pro vývo­jáře i uži­vatele. Je­denáctá verze bude součástí Win­dows 8.1. Pod­poruje pro­tokol SPDY a vykreslování přes We­bGL. Ob­sahuje vylepšené nástroje pro vývo­jáře. Stránka přip­nutá na star­to­vací obra­zovku může měnit svojí dlaždici ste­jně, jako na­tivní ap­likace. Nas­tavení proh­lížeče se syn­chro­nizuje napříč zařízeními. In­ter­net Ex­plorer 11 Pre­view je pro držitele MSDN Sub­scrip­tion k dis­pozici ke stažení.

Co je nového

In­ter­net Ex­plorer 11 Pre­view má vylepše­nou kom­pat­i­bil­itu zas­taralých we­bových stránek. Je opět za dalším kolem op­ti­mal­izací, takže se stránky načí­tají rych­leji. Stránky zůstá­vají načtené v paměti proh­lížeče i po je­jich op­uštění, takže je nav­i­gace tlačítky zpět a vpřed mno­hem rych­le­jší.

Platforma s hardwarovou akcelerací

2D vykreslování a 3D vykreslování je postaveno na Di­rectX 9, takže je velmi rychlé. Nyní je možné dělat hry pro Win­dows, které poběží ve we­bovém proh­lížeči. Mi­crosoft vnímá HTML5 jako stan­dard a plat­formu pro ap­likace.

Nové technologie platformy

CSS Background & Borders Level 3

Nová syn­taxe a lepší poz­i­cování obrázků na pozadí.

CSS Flexbox Layout Module

Vylepšení flexboxu. IE 10 uvedl dis­play: -ms-flexbox, IE11 přináší dis­play: flex.

Device Orientation Events

Události pro změny na­točení zařízení. Přih­lásit se je možné přes win­dow.ad­dE­ventLis­tener("de­vice­ori­en­ta­tion", a funkce ob­drží jako parametr ob­jekt s vlast­nos­tmi event.al­pha, event.beta a event.gamma.

DOM Level 4 Mutation Observers

Vylepšení v oblasti reagování na změny DOMu.

Fullscreen API

Jedná se o nový pseudo el­e­ment ::back­drop, novou pseudo třídu :fullscreen a událost fullscreen­change. Umožňují reago­vat na přep­nutí do režimu celé obra­zovky a stylo­vat el­e­menty v závis­losti na tom, v jakém je proh­lížeč režimu.

HTML5 Page Transition Events

Nové události, které nastá­vají během pře­chodu na ji­nou stránku.

Input Method Editor API

Pokud jste se někdy za­jí­mali o to, jakým způ­sobem se na počí­tači píše Kandži, nebo jiné písmo s řá­dově větším počtem znaků než je počet kláves, pak je to podobné jako používání T9 na mo­bil­ním tele­fonu. Napíšete ně­jakou kom­bi­naci a ob­jeví se nabídka znaků. Tato logika bude im­ple­men­to­vaná přímo do proh­lížeče.

Media Source Extensions

Rozšíření el­e­mentů video a au­dio o možnost adap­tivního streamování a rych­lého po­sunu i v oblasti, kde video ještě není načtené. Nekupu­jte si novou tele­vizi, zvažte místo toho větší mon­i­tor k PC nebo rov­nou pro­jek­tor.

Navigation Timing

Stránky bu­dou moci přesně měřit čas svého načítání.

Screen Orientation API

Události pro změny na­točení zařízení. Přih­lásit se je možné přes win­dow.ad­dE­ventLis­tener("ori­en­ta­tion­change" a funkce ob­drží in­for­maci o tom, jestli je dis­play na výšku, nebo na šířku.

SPDY

SPDY je vylepšení pro­tokolu HTTP, které zvyšuje jeho rychlost zhruba o 40 %. Z něho vy­chází HTTP 2.0, na je­hož stan­dardizaci pracuje IETF. SPDY udržuje jen jedno spo­jení mezi klien­tem a serverem. Jed­notlivé poža­davky mají pri­or­ity a jsou přenášeny mul­ti­plex­ováním jed­ním soketem. Kom­primují se i HTTP hlav­ičky a vše se odehrává nad TLS.

Tracking Preferences Expression

Pokud si stránka přeje sle­dovat uži­vatele, musí to ne­jprve v proh­lížeči po­volit.

Web Cryptography API

Jedná se o JavaScrip­tové API pro provádění zák­lad­ních kryp­tografických op­er­ací. Na ty jsou in­strukce přímo v pro­ce­soru, takže se jedná o zcela zásadní vylepšení výkonu. Je proto do­brý ná­pad nechat výpočetně náročné úkoly na pro­ce­soru, který má navržené ob­vody přímo pro ně.

WebGL

We­bGL přináší možnost vykreslování 3D grafiky. Části kódu stránky se přes Di­rectX 9 vykoná­vají na GPU, takže je rychlost srov­natelná s na­tivní ap­likací. Tato tech­nolo­gie spolu s Web­Socket umožňuje vývoj her pro we­bové proh­lížeče.

Web Video Text Tracks Format

Jedná se o tit­ulky k videu.

XMLHttpRequest Level 3

Vyměňování in­for­mací se serverem na pozadí doz­nalo určitých změn, ale zatím nemám k dis­pozici přesné in­for­mace o tom, jaké to jsou.

Nástroje pro vývojáře

Nástroje pro vývo­jáře, které se skrý­vají pod klávesou F12, byly úplně přepra­covány. Zmizelo tlačítko Ak­tu­al­i­zo­vat a break­pointy v JavaScriptu fun­gují ihned bez nut­nosti restartu skriptu.

IE

Rozhraní je přeh­led­nější a názvy CSS vlast­ností pod­porují in­telli sence. Je možné proh­ledá­vat samostatně styly.

IE

Nově je k dis­pozici také pro­filování paměti a pří­jemná je i možnost zachycení paměťové haldy stránky v různých časech je­jího načítání.