Dajbych.net


Co dnes Joe Belfiore řekl o projektu Spartan?

, 1 minuta čtení

Pro­jekt Spar­tan je kó­dové jméno pro nový we­bový proh­lížeč, který bude součástí Win­dows 10. Má dvě hlavní části. První z nich je nový vykreslo­vací režim. O jeho vlast­nos­tech pravidelně in­for­muji na tomto blogu. Stručně řečeno jde přede­vším o kom­pat­i­bil­itu; o to, aby we­bová stránka prostě fun­go­vala. Druhou částí je nové uži­va­tel­ské rozhraní, které má 3 nové zásadní funkce – možnost čmárat po stránce, čtecí režim dos­tupný na desk­topu a vylepšené našep­távání obsahující návrhy Cor­tany.

Spartan

Záložky se pře­sunuly nad pole s adre­sou do oblasti, za které se uchop­uje okno pro jeho pře­sunutí.

Spartan

Po na­jetí kur­zoru na záložku se ukáže její náh­led.

Spartan

Vpravo na­hoře je tlačítko, kterým se zo­brazí náh­ledy všech otevřených stránek tak, jak to známe z Moderního In­ter­net Ex­ploreru.

Spartan

Po stránce bude možné čmárat sty­lusem nebo dotykem.

Spartan

Bude také možné přidávat ko­men­táře nebo dělat výstřižky stránky.

Spartan

Celé to pak půjde sdílet jako ras­trový obrázek.

Spartan

Desk­topová verze bude mít režim čtení, jak ho známe z IE pro Win­dows Phone.

Spartan

Stránku bude možné při­dat do ap­likace K přečtení. Od­tud ji bude možné uložit jako sou­bor ve for­mátu PDF.

Spartan

Našep­távání v adres­ním řádku ve­dle his­to­rie a výsledků vyh­ledávání do­plní i návrhy osobní asis­ten­tky Cor­tany.

Spar­tan neb­ude součástí pre­view buildu Win­dows 10, který vyjde v únoru. Bude však součástí pozdějších buildů jak pro tele­fony, tak i pro desk­topy.