Dajbych.net


Čím se řídí vývoj Microsoft Edge?

, 4 minuty čtení

Mi­crosoft je v oblasti vývoje svého we­bového proh­lížeče velice otevřený. V současné době je tým, který se věnuje jeho vývoji, výrazně vetší, než tomu bylo v před­chozích něko­lika letech. Díky od­s­tranění starého kódu pro kom­pat­i­bil­itu s weby z doby ka­menné a jeho ponechání svému osudu v IE je im­ple­men­tace nových stan­dardů v moderním proh­lížeči výrazně rych­le­jší, než tomu bylo v min­u­losti. Zbývá jen sdělit Mi­crosoftu na co by se měl v jeho vývoji zaměřit.

Sdělení názoru a hlášení chyb

Centrum Feedback

Je­den kanál pro zasílání ná­zorů na kval­itu proh­lížeče je dos­tupný přímo ve Win­dows. Není určen jen pro Edge, ale slouží jako cen­trum pro shro­mažďování pod­nětů ke zlepšení op­er­ačního sys­tému a navazu­jících služeb.

Edge
Edge
Edge

issues.MicrosoftEdge.com

Ve­dle toho ex­is­tuje ještě portál k hlášení chyb, který umožňuje poskyt­nout více po­drob­ných in­for­mací. Je zaměřený spíše na fron­tend vývo­jáře. Ti zkušení by měli znát sys­témy pro sle­dování chyb všech hlavních jader proh­lížečů, proto uvádím celý sez­nam:

Twitter hashtag #EdgeBug

Pro stručné a rychlé nahlášení chyb je možné využít i Twit­ter. Stačí použít hash­tag Edge­Bug a Tweet se propíše až do in­terního sys­tému pro sle­dování chyb (Vi­sual Stu­dio Team Ser­vices).

Funkční požadavky

uservoice.MicrosoftEdge.com

Častým prob­lémem vývo­jářů nebývá ani tak fakt, že něco fun­guje špatně, ale že něco ne­fun­guje vůbec. Proto ex­is­tuje Mi­crosoft Edge De­vel­oper Feed­back, který dává vývo­jářům možnost hlaso­vat pro nové funkce, které by v další verzi proh­lížeče uví­tali. Jed­notlivé hlasy pak hrají roli v rozhodování o tom, na co se vývo­jáři proh­lížeče zaměří. Celkový počet hlasů nehraje tak výz­nam­nou roli, jako spíš je­jich rovnoměrné ro­zložení v čase.

status.MicrosoftEdge.com

Podobné funkce nabízí Plat­form Sta­tus, jen s tím rozdílem, že sez­nam stan­dardů udržuje sám Mi­crosoft. Ze stránky se proto navíc dozvíte na čem se pracuje, co už je dos­tupné v pre­view verzi, které proh­lížeče co pod­porují, nebo im­ple­men­tace čeho se zvažuje.

Statistiky

data.MicrosoftEdge.com

Na stránce Plat­form Data jsou v současné době dvě za­jí­mavé statis­tiky. CSS Us­age ukazuje na ko­lika pro­cen­tech stránek se vysky­tují jed­notlivé CSS vlast­nosti. API Cat­a­log pak vizual­izuje výsledky rozboru zave­dení jed­notlivých stan­dardů v různých proh­lížečích.

Testování

EdgeHTML je dos­tupný jen pro Win­dows. Příznivci ostat­ních op­er­ačních sys­témů však mo­hou využít vir­tuální stroje, které Mi­crosoft nabízí k testování kom­pat­i­bil­ity we­bových s IE8 – IE11 a MSEdge zdarma.

de­vel­oper.mi­crosoft.com/en-us/mi­crosoft-edge/tools/vms

Má to vlastně smysl?

Mnoho we­bových vývo­jářů si klade otázku jestli vůbec dává smysl, aby Win­dows ob­sa­ho­val jako svojí nedíl­nou součást také we­bový proh­lížeč. Mi­crosoft i Google jsou však toho ná­zoru, že by žádná soukromá společnost neměla nikdy plně ovlád­nout in­ter­net. Díky tomu, že má Mi­crosoft pod kon­trolou kom­pilá­tor, op­er­ační sys­tém i proh­lížeč, může neustále snižo­vat počet 0-day zran­itel­ností a pořád zlepšo­vat výkon. Mi­crosoft tím také dokáže při­jít s ino­vacemi, které by ji­nak ne­dokázal zre­al­i­zo­vat a zůstaly by na pa­píře. Win­dows 8 umožnil vývoj ap­likací kromě tradiční ses­tavy C#/XAML také v kom­bi­naci HTML/CSS/EC­MAScript. Pro­tože HTML his­toricky slouží spíše k vykreslování textových doku­mentů než k poz­i­cování ovlá­dacích prvků, rozhodl se Mi­crosoft por­to­vat Grid ze XAML do CSS. Díky spolupráci vývo­jových týmů we­bových proh­lížečů vznikla nakonec speci­fikace CSS Grid.