Dajbych.net


Česká klávesnice pro macOS i pro Windows vhodná k programování

, 3 minuty čtení

Každé ro­zložení kláves­nice mi při­jde vysloveně nevhodné. Buď pro pro­gramování, nebo pro psaní českého textu. Tvr­došíjně se od­mítám přizpů­so­bit tech­nice a trvám na tom, aby se tech­nika přizpů­so­bila mně. Samozře­jmě vyžaduji to­tožné rozložení kláves nezávisle na tom, jestli je kláves­nice připo­jená k počí­tači s Win­dows nebo s ma­cOS. Nemohlo to dopad­nou ji­nak než vytvořením vlast­ního ro­zložení kláves pro oba zmíněné op­er­ační sys­témy.

Je­likož je můj rodný jazyk čeština, potře­buji na kláves­nici psát české znaky. Pro­tože ale většinu času píšu v jazyce C#, jsou pro mě střed­níky, složené závorky, hranaté závorky, palce, am­per­sand, dolar, zav­ináč, svis­lice, lomítko a zpětné lomítko ještě důležitější než di­akr­i­t­ická znaménka. Zatímco český text bez di­akri­tiky přečíst jde a jedna z mála dvo­jz­načností jsou slova horký a hořký, zkuste si takový přístup uplat­nit na překladač.

V op­er­ačním sys­tému Win­dows se dá s českým ro­zložením kláves pro­gramo­vat dobře. Hlavní výhoda oproti české pro­gramá­torské kláves­nici je ta, že za­chovává ro­zložení kláves QW­ERTZ. Hlavní znaky pro geeky se píšou po­hodlně.

Horší je to se stříškou, pro tu jsem přepí­nal na an­glickou kláves­nici po­mocí klávesové zkratky Alt + Shift. Je­likož v C++/CLI pro­gra­muji jen zřídka, nebyl to prob­lém, ale při psaní reg­ulárního výrazu jsem pociťo­val určitý diskom­fort.

Je­likož v op­er­ačním sys­tému ma­cOS je české ro­zložení kláves­nice úplně jiné, než české ro­zložení kláves­nice ve Win­dows a psát za každým řád­kem střed­ník po­mocí klávesy Op­tion po­važuje za velice nešťastné, rozhodl jsem se jed­nat. Stáhl jsem si pro­gram Ukelele, po­mocí kterého jsem si vytvořil vlastní kláves­nici, která co možná ne­jvíce od­povídá českému ro­zložení kláves z Win­dows. Pro­tože mi však nevy­hovuje zcela, změnil jsem chování vrch­ního řádku při stisknuté klávese Op­tion. Zvykl jsem si na to tak rychle, že jsem si stáhnul pro­gram Mi­crosoft Key­board Lay­out Cre­ator a vytvořil si to­tožné ro­zložení kláves i pro Win­dows.

Rozložení kláves vy­padá násle­dovně:

Keyboard

Takto se stisknutou klávesou Shift:

Keyboard

A takto se stisknutou klávesou Op­tion re­spek­tive Alt Gr:

Keyboard

macOS

Stáh­nout

Sou­bor Czech_PC.key­lay­out zkopíruje do složky /Li­brary/Key­board Lay­outs. Kláves­nici přede­jde v Sys­tem Pref­er­encesKey­boardIn­put Sources+OthersCzech PC.

Keyboard

A pro­tože klávesové zkratky CTRL + C and CTRL + V jsou těmi ne­jčastěji použí­vanými, je do­bré nas­tavit mapování klávesy Ctrl na klávesu Com­mand.

Keyboard

Windows

Stáh­nout

Archiv Czech_PC.zip rozbalte a spusťte pro­gram czech_pc\setup.exe. Ro­zložení kláves přide­jte v Ro­zložení kláves­niceJazykové pref­er­ence ČeštinaMožnostiPři­dat kláves­niciČeské PC. Nakonec je nutný (tradiční) restart Win­dows.

Keyboard