Dajbych.net


Aktualizace IE 11 bude i pro Windows 7

, 2 minuty čtení

Ak­tu­al­izace In­ter­net Ex­ploreru 11 v rámci Win­dows 8.1 Spring Up­date bude dos­tupná také pro Win­dows 7 a bude součástí Win­dows Phone 8.1. Je k tomu totiž do­brý důvod. In­ter­net Ex­plorer dostane En­ter­prise Mode, což je vylepšený režim kom­pat­i­bil­ního zo­brazení, který jde spravo­vat přes Group Pol­icy. Win­dows Phone 8.1 bude mít zase ús­porný režim, který bude sta­ho­vat jen rel­e­vantní ob­sah stránky. Ušetříte tak mezi 60 a 80 pro­centy stažených dat.

Win­dows 8.1 Spring Up­date je v pod­s­tatě Ser­vice Pack. Z ně­jakého důvodu i tento po­jem podlehl mód­nímu trendu, ale budiž. Fakt je, že In­ter­net Ex­plorer má novou funkci takového výz­namu, která byla dříve uváděna v rámci servis­ního balíčku nebo nové verze Win­dows.

En­ter­prise Mode pro In­ter­net Ex­plorer (EMIE) přináší vylepšené kom­pat­i­bilní zobrazení. Čím se tedy vyz­načuje?

En­ter­prise Mode je ve vý­chozím nas­tavení vyp­nutý. Zapíná se dvěma záz­namy v reg­istru, které se dají vytvořit i přes GPO. První určuje, zda se do to­hoto režimu bude moct přep­nout uži­va­tel ručně. Druhý ukazuje na XML sou­bor, který ob­sahuje sez­nam stránek, které se mají v En­ter­prise Modu zo­brazit přímo.

IE

En­terp­sise Mode pro In­ter­net Ex­plorer 11 pomáhá pod­nikům použí­vat moderní op­er­ační sys­tém Win­dows 8.1 nebo cloud služby jako Of­fice 365 spolu se za­chováním kom­pat­i­bil­ity s in­terními ap­likacemi bez nut­nosti je­jich rozsáh­lých úprav.

Win­dows 8.1 Spring Up­date je k dis­pozici ke stažení pro před­platitele MSDN a Tech­Net. Na Win­dows Up­date se ob­jeví 8. dubna spolu s ak­tu­al­izací IE 11 pro Win­dows 7.

Mějte na paměti, že bezpečností ak­tu­al­izace pro Win­dows 8.1, které vyj­dou 13. května, bez této ak­tu­al­izace nepůj­dou nain­stalo­vat.

Článek jsem nap­sal pro Tech­Net Blog CZ/SK.