Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.8 na Windows Update

, 1 minuta čtení

Květ­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje 2 po­ten­cionálně nebezpečné chyby, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­vatelé se zap­nutým UAC (řízení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­padení lépe chráněni. Ak­tu­al­izace je na Win­dows Up­date, takže není potřeba pod­nikat žádné zvláštní kroky, pokud máte po­v­oleny au­to­mat­ické ak­tu­al­izace. V opačném pří­padě do­poručuji věno­vat se nasazení této ak­tu­al­izace co ne­jdříve, pro­tože ne­johroženější jsou sys­témy v době mezi zveře­jněním zran­itel­nosti a in­sta­lací bezpečnos­tní ak­tu­al­izace.

Ak­tu­al­izace je pro klientské Win­dows hod­no­cena jako kr­i­t­ická a pro Win­dows Server jako důležitá. Pro Win­dows 8.1 nebo Win­dows Server 2012 R2 vyžaduje nain­stalo­vanou ak­tu­al­izaci 2919355. Je k dis­pozici i pro Win­dows XP jako náhrada za mi­mořád­nou ak­tu­al­izaci 2964358. Další ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace pro Win­dows XP však už v plánu není.

Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 2938527, která je hod­no­cena jako kr­i­t­ická.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS14-029 a APSB14-14.