Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.7 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Dub­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje 6 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také nový režim kom­pat­i­bil­ity.

Uži­vatelé se zap­nutým UAC (řízení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­padení lépe chráněni. Ak­tu­al­izace je na Win­dows Up­date, takže není potřeba pod­nikat žádné zvláštní kroky, pokud máte po­v­oleny au­to­mat­ické ak­tu­al­izace. V opačném pří­padě do­poručuji věno­vat se nasazení této ak­tu­al­izace co ne­jdříve, pro­tože ne­johroženější jsou sys­témy v době mezi zveře­jněním zran­itel­nosti a in­sta­lací bezpečnos­tní ak­tu­al­izace.

Ak­tu­al­izace je pro klientské Win­dows hod­no­cena jako kr­i­t­ická a pro Win­dows Server jako důležitá. In­ter­net Ex­plorer 10 zasažen není. Jedná se současně o poslední ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 6, který s námi byl dlouhých 12 let.

Verze 11.0.5 a 11.0.6 byly přeskočeny a nikdy nevyšly. Sou­visí to s větší váhou této ak­tu­al­izace. Zavádí totiž funkci Režim pod­nikové sítě, což je kom­pat­i­bilní režim pro ap­likace nap­sané pro IE 7 a 8. Zapíná se přes Skupinové poli­tiky.

Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer, která je hod­no­cena jako kr­i­t­ická.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS14-018 a APSB14-09.

Článek jsem nap­sal pro Tech­Net Blog CZ/SK.