Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.14 na Windows Update

, 3 minuty čtení

Listopadová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje něko­lik zran­itel­ností a ob­sahuje 12 vylepšení. Fil­tro­vání zas­taralých Ac­tiveX prvků se rozšiřuje. En­ter­prise mode dostává více možností. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plorer 11 na Win­dows 8.1. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky.

Enterprise Mode

En­ter­prise Mode Site List man­ager nyní umožňuje nas­tavit který konkrétní vykreslo­vací režim se má pro kterou stránky použít. Více se o vykreslo­vacích režimech In­ter­net Ex­ploreru můžete dozvědět na mé přád­nášce na MS Festu.

Aktualizace

Filtrování ActiveX

Fil­tro­vání Ac­tiveX nyní fun­guje i v In­ter­net Ex­ploreru 9 na Win­dows Vista SP2 nebo Win­dows Serveru 2008 SP2. Počí­naje dnešním dnem se ve­dle zas­taralých verzí Javy blokují i zas­taralé verze Sil­verlightu.

Aktualizace

Další opravy

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS14-065 a APSB14-24.