Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.13 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Říjnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 14 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plorer 11 na Win­dows 8.1. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky.

Filtrování ActiveX

Jak už jsem psal dříve, In­ter­net Ex­plorer začal bloko­vat zas­taralé ovlá­dací prvky Ac­tiveX. Za měsíc se to začne týkat i Sil­verlightu, pokud nemáte jeho ne­jnovější verzi, což je 5.1.30514.0. Sil­verlight se ak­tu­al­izuje přes Win­dows Up­date, takže pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě je to ak­tu­al­izace číslo 2977218.

Zřetelnější vyhledávání

Vyh­ledávání z adres­ního řádku používám běžně, ale když mě někdo (kdo zrovna každý den nepoužívá Vi­sual Stu­dio nebo Pow­er­Shell) vidí pra­co­vat s počí­tačem, ob­vykle se mě zeptá, jak to dělám, že tak rychle vyh­ledávám. Naučit použí­vat tento způ­sob vyh­ledávání širokou veře­jnost má upravená stránka about:Tabs (je do­bré ji mít nas­tavenou jako do­movskou stránku, pro­tože vám pak proh­lížeč star­tuje rychle). Ob­sahuje zřetelné pole pro vyh­ledávání. Když do něj začnete psát, nas­měruje vás do adres­ního řádku. Takhle to vy­padá:

Aktualizace

Snažil jsem se to otesto­vat a mám k tomu dvě poznámky. Zaprvé, fun­guje to jen na Win­dows 8 a Win­dows 8.1. A zadruhé, zo­brazuje se, jen když máte nas­tavený Bing jako vý­chozí vyh­ledá­vač. Ostatně zkusil jsem si v Chromu nas­tavit jako vý­chozí vyh­ledá­vač Bing a na Nové kartě mi vyh­ledávání také ne­zo­brazil.

A jak se k nas­tavení vý­chozího posky­to­vatele vyh­ledávání dostanete? Stiskněte (levou) klávesu Alt a z nabídky Nástroje vy­berte položku Spravo­vat do­plňky. Pak už jen z levé nabídky zvolíte položku Posky­to­vatele vyh­ledávání.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS14-056 a APSB11-22.