Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.12 na Windows Update

, ani minuta čtení

Záři­jová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 10, a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 36 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel.

Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 2987114, která je hod­no­cena jako kr­i­t­ická.

Uži­vatelé, kteří mají po­v­oleny au­to­mat­ické ak­tu­al­izace, ne­musí pod­nikat žádné kroky.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS14-052 a APSB14-21.