Dajbych.net


Aktualizace IE 11.0.10 na Windows Update

, 1 minuta čtení

Červencová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 23 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­vatelé se zap­nutým UAC (řízení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­padení lépe chráněni. Ak­tu­al­izace je na Win­dows Up­date, takže pokud máte po­v­oleny au­to­mat­ické ak­tu­al­izace, není potřeba pod­nikat žádné zvláštní kroky. V opačném pří­padě do­poručuji věno­vat se nasazení této ak­tu­al­izace co ne­jdříve, pro­tože ne­johroženější jsou sys­témy v době mezi zveře­jněním zran­itel­nosti a in­sta­lací bezpečnos­tní ak­tu­al­izace.

Ak­tu­al­izace je pro klientské Win­dows hod­no­cena jako kr­i­t­ická a pro Win­dows Server jako důležitá.

Ač je tato ak­tu­al­izace pro Evropany ruti­nní, pro Japonce před­s­tavuje značné ty­pografické vylepšení. Svislé sázení textu nyní IE zvládá značně lépe.

Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 2755801, která je hod­no­cena jako kr­i­t­ická.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS14-037 a APSB14-17.