Dajbych.net


Aktualizace IE 10.0.2 na Windows Update

, 2 minuty čtení

Únorová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje třináct zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny opravy se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­vatelé se zap­nutým UAC (řízení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­padení lépe chráněni. Ak­tu­al­izace je na Win­dows Up­date, takže není potřeba pod­nikat žádné zvláštní kroky, pokud máte po­v­oleny au­to­mat­ické ak­tu­al­izace. V opačném pří­padě do­poručuji věno­vat se nasazení této ak­tu­al­izace co ne­jdříve, pro­tože ne­johroženější jsou sys­témy v době mezi zveře­jněním zran­i­telnosti a in­sta­lací bezpečnos­tní ak­tu­al­izace.

Ak­tu­al­izace je pro In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10. Je jako hod­no­cena kr­i­t­ická pro Win­dows 7, Win­dows 8 i Win­dows RT a jako do­poručená pro Win­dows Server 2012.

Ak­tu­al­izace se týká rovněž In­ter­net Ex­ploreru 10 Re­lease Pre­view pro Win­dows 7.

Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru v In­ter­net Ex­ploreru 10 pro Win­dows 8 a Win­dows RT, která je tak­též hod­no­cena jako kr­i­t­ická.

Další zran­itel­nost se týká jazyka VML (Vec­tor Markup Lan­guage) a její oprava byla vy­daná jako samostatná ak­tu­al­izace.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­tních bul­letinech MS13-009 a MS13-010 a v článcích tech­nické pod­pory KB2761465 a KB2805940.