Dajbych.net


Aktualizace IE 10.0.1 na Windows Update

, 1 minuta čtení

Pros­in­cová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje tři zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny opravy se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel.

Uži­vatelé se zap­nutým UAC (řízení uži­va­tel­ských účtů) jsou proti na­padení lépe chráněni. Ak­tu­al­izace je na Win­dows Up­date, takže není potřeba pod­nikat žádné zvláštní kroky, pokud máte po­v­oleny au­to­mat­ické ak­tu­al­izace. V opačném pří­padě do­poručuji věno­vat se nasazení této ak­tu­al­izace co ne­jdříve, pro­tože ne­johroženější jsou sys­témy v době mezi zveře­jněním zran­i­telnosti a in­sta­lací bezpečnos­tní ak­tu­al­izace.

Ak­tu­al­izace je pro In­ter­net Ex­plorer 9 a 10 na klientských Win­dows hod­no­cena jako kr­i­t­ická a pro In­ter­net Ex­plorer 9 a 10 na Win­dows Serveru hod­no­cena jako do­poručená. In­ter­net Ex­plorer 6, 7 a 8 není zran­itel­nos­tmi postižen.

Ak­tu­al­izace se týká rovněž In­ter­net Ex­ploreru 10 Re­lease Pre­view pro Win­dows 7.

Ak­tu­al­izace zahr­nuje také opravy Adobe Flash Playeru v In­ter­net Ex­ploreru 10 pro Win­dows 8.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­t­ním bul­let­inu a v tech­nické pod­poře.