Dajbych.net


Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2961887)

, ani minuta čtení

Mi­crosoft vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro Adobe Flash Player, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky, pro­tože je ap­likace dis­tribuo­vaná přes Win­dows Up­date. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve.

Dotčený je In­ter­net Ex­plorer 10 pro Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plorer 11 pro Win­dows 8.1 ste­jně jako ostatní proh­lížeče na jiných op­er­ačních sys­témech.

Více in­for­mací se dočtete v bezpečnos­t­ním bul­let­inu APSB14-13 a v popisu zran­itel­nosti CVE-2014-0515.