Dajbych.net


Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2916626)

, ani minuta čtení

V lednu žádné bezpečnos­tní ak­tu­al­izace pro samotný In­ter­net Ex­plorer nevyšly. Mi­crosoft ale vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro Adobe Flash Player, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky, pro­tože je ap­likace dis­tribuo­vaná přes Win­dows Up­date. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve.

Dotčené jsou všechny sys­témy, na kterých běží In­ter­net Ex­plorer verze 10 a vyšší. Jmen­ovitě tedy Win­dows 8 a 8.1 všech ar­chitek­tur a Win­dows Server 2012 i Win­dows Server 2012 R2 kromě edicí Core.

Více in­for­mací se dočtete v článku tech­nické pod­pory KB2916626 a bezpečnos­t­ním bul­let­inu APSB14-02.