Dajbych.net


10 nejzajímavějších videí o IE z Buildu 2011

, ani minuta čtení

I když tam jste, ne­máte do­sta­tek času na to vi­dět vše, co chcete. Le­tošní roč­ník kon­fe­rence Build v Ana­he­imu v Ka­li­for­nii při­nesl o tech­no­lo­giích Micro­softu tuny za­jí­ma­vých in­for­mací. Já­dro In­ter­net Ex­plo­reru pod­po­ruje dva­krát více funkcí, než jeho pře­de­šlá verze. Vět­šina z nich byla velmi ná­ročná. Je to také dů­vod, proč se im­ple­men­tace ně­kterých pře­su­nula až do IE10.

//build/